Городницька громада

Житомирська область, Новоград-Волинський район

Інформація про сектор

Тетяна Іванівна Шокур  -  діловод

 

Тетяна Іванівна Мосійчук  -  спеціаліст з інформаційного забезпечення

 

Основні завдання сектору:

 

1. Основним завданням сектору загальної та організаційної роботи є:

1) Встановлення в виконавчому комітеті ради єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в виконавчих органах ради.

2) Організаційне забезпечення діяльності ради.

3) Забезпечення належного розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію.

4) Організація  роботи архіву ради відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи».

5) Забезпечення належного інформування громадян відповідно до закону «Про доступ до публічної інформації».

2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

З питань організації та ведення діловодства:

 1) Забезпечує ведення системи діловодства, організаційно-методичне керівництво роботою з документами в раді та виконавчих органах ради.

 2) Розробляє номенклатуру справ селищної ради.

 3) Приймає, здійснює попередній розгляд вхідних документів, їх  реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний пошук та доставку документів.

 4) Організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі до архівного відділу райдержадміністрації.

 5) Забезпечує впровадження та контролює дотримання виконавчими органами вимог Інструкції з діловодства, Регламенту ради та Регламенту виконавчого комітету.

 6) Вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в виконавчих органах ради.

 7) Проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень.

 8) Організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечує оформлення і відправлення документів.

  9) Організовує друкарське виготовлення і копіювання документів.

З питань інформаційного забезпечення:

  1. Впровадження та постійне поновлення офіційного Веб-сайту селищної ради.
  2.  Постійна робота над удосконаленням дизайну Веб-сайта.
  3. Робота з текстами: видалення застарілої інформації, збір, обробка та внесення актуальної інформації до сайту селищної ради.
  4. З питань, що знаходяться в його компетенції, вносити на розгляд селищного голови пропозиції щодо покращення діяльності селищної ради та вдосконаленню методів обробки інформації.
  5. Запитувати особисто або за дорученням селищного голови від підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.
  6. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів селищної ради для вирішення покладених на нього обов'язків (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівників структурних підрозділів).

З питань організаційної роботи:

   1) Забезпечує організаційну сторону підготовки і проведення засідань селищної ради та виконавчого комітету, апаратних нарад і інших заходів, які проводяться в селищній раді.

    2) Організовує і забезпечує підготовку документації на обслуговування роботи ради та виконавчого комітету, нарад та інших заходів, які проводяться в селищній раді.

3) Забезпечує підготовку з урахуванням пропозицій селищного голови та секретаря ради та роботу постійних комісій, порядку денного сесій.

4) Забезпечує координацію діяльності постійних комісій ради та надання їм організаційно-інформаційної допомоги.

5)   Забезпечує депутатів інформаційними матеріалами з питань, що розглядаються радою.

З питань організації роботи архіву:

 1) Організовує роботу архіву виконавчих органів ради відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи», забезпечує тимчасове зберігання документів, правильне використання їх у службових та виробничих цілях.

    2) Видає у встановленому порядку архівні довідки, витяги, копії документів юридичним особам і громадянам за їх письмовим зверненням.   

     3) Проводить попередню експертизу цінності документів, складає і подає їх описи та акти на розгляд експертної комісії, готує матеріали про визначення документів до знищення, які не мають наукової, історичної цінності і не передаються на державне зберігання.

   4) Організовує роботу по оформленню, обліку і зберіганню протягом установленого терміну документів ради та виконавчих органів ради.

З питань роботи із зверненнями громадян:

   1) Забезпечує облік звернень громадян з особистих проблем, з питань діяльності місцевих органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, організацій,  установ та інших юридичних осіб.

 3) Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян селищним головою, секретарем ради.

  4) Здійснює облік пропозицій, заяв і скарг громадян.

 5) Проводить консультації та роз’яснювальну роботу з громадянами, які виявили   бажання звернутись (або звернулись) особисто, про порядок вирішення їх проблем

6) Забезпечує систематичне висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради узагальнених матеріалів щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистого прийому громадян посадовими особами цих органів.

 

З питань, що належать до компетенції сектору:

1) Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях виконавчого комітету.

2) Готує інформаційно-аналітичні, довідкові та інших матеріали.

  3) Відповідно до планів роботи або за дорученням керівництва вивчає стан організації роботи з цих питань та надає необхідну методичну та практичну допомогу.

5) Готує  проекти  рішень ради та виконавчого комітету.

Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Інтернет ресурси

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

Президент України

www.president.gov.ua

Верховна Рада України

www.rada.kiev.ua

Кабінет міністрів України

www.kmu.gov.ua

Верховний Суд України

www.scourt.gov.ua

Центральні органи виконавчої влади

Міністерство аграрної політики України

www.minagro.gov.ua

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

www.me.gov.ua

Міністерство закордонних справ України

www.mfa.gov.ua

Міністерство фінансів України

www.minfin.gov.ua

Міністерство культури і туризму України

www.mincult.gov.ua

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

www.menr.gov.ua

Міністерство освіти і науки України

www.mon.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ України

www.kmu.gov.ua/mvs/control

Міністерство оборони України

www.mil.gov.ua   

Міністерство охорони здоров'я України

www.health.gov.ua

Міністерство палива та енергетики України

www.mpe.energy.gov.ua

Міністерство вугільної промисловості України

www.mvp.gov.ua

Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України

www.mlsp.gov.ua

Міністерство промислової політики України

http://industry.kmu.gov.ua/

Міністерство транспорту та зв'язку України

www.mintrans.gov.ua

Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту

www.kmu.gov.ua/sport/control

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

www.mns.gov.ua

Міністерство юстиції України

www.minjust.gov.ua

Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення

www.sciptrb.gov.ua

Державний комітет України з питань реґуляторної політики та підприємництва

www.dkrp.gov.ua

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики

www.build.gov.ua

Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства

www.djkg.gov.ua

Державний комітет України по водному господарству

www.scwm.gov.ua

Державний комітет України по земельних ресурсах

www.myland.org.ua

Державний комітет зв'язку та інформатизації України

www.stc.gov.ua

Державний комітет України з енергозбереження

www.cenef.kiev.ua   

Державний комітет лісового господарства України

www.dklg.kiev.ua

Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту

www.sport.gov.ua

Державний комітет статистики України

www.ukrstat.gov.ua

Державний комітет України у справах сім'ї та молоді

www.dksm.gov.ua

Державний комітет архівів

www.archives.gov.ua

Державний комітет з питань фізичної культури і спорту

www.sportb.gov.ua

Державний комітет у справах ветеранів

www.dkusv.cjb.net   

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України

www.leonorm.lviv.ua/dstu.htm

Державний комітет у справах охорони державного кордону

www.pvu.gov.ua

Державний комітет у справах національностей та міграцій

www.scnm.gov.ua   

сайт Всеукраїнський перепис населення 2001 року

www.ukrcensus.gov.ua

Національне космічне агенство України

www.ukau.gov.ua

Антимонопольний комітет України

www.amc.gov.ua

Головне управління державної служби України

www.guds.gov.ua

Державна фінансова інспекція України

www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index

Департамент туризму і курортів

www.utis.com.ua

Державний Департамент з нагляду за охороною праці України

www.dnop.kiev.ua

Державний департамент iнтелектуальної власностi

www.spou.gov.ua

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

www.ssmsc.kiev.ua

Державна митна служба України

www.customs.gov.ua

Державна податкова адміністрація України

www.sta.gov.ua

Державна служба експортного контролю

www.dsecu.gov.ua/control/uk/index

Державне інформаційне аґентство України

www.dinau.gov.ua

Державна служба автомобільних доріг України

www.ukravtodor.gov.ua

Державна туристична адміністрація України

www.tourism.gov.ua

Центральна виборча комісія

www.cvk.ukrpack.net

Фонд державного майна України

www.spfu.gov.ua

Служба безпеки України

www.sbu.gov.ua

Національний банк України

www.bank.gov.ua

Нацiональний Олiмпiйський Комiтет України

www.noc-ukr.org

Рахункова палата України

www.ac-rada.gov.ua

Тендерна палата України

www.tpu.net.ua

Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні

http://www.municipal.gov.ua/

Євроатлантична інтеграція

НАТО

www.nato.int/docu/other/ukr/ukraine.htm

Парламентська Асамблея НАТО

www.nato-pa.int

РНБО України

www.rainbow.gov.ua

МЗС України

www.mfa.gov.ua

Місія України при НАТО

www.mfa.gov.ua/missionnato

Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції

www.nceai.gov.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь