Офіційний сайт Городницької селищної ради

Житомирська область, Звягельський район

КОНЦЕПЦІЯ

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від                   2020 р. №

 

 

КОНЦЕПЦІЯ
формування та підтримки позитивного образу
ветерана війни в суспільстві

Проблема, що потребує розв’язання

З початком збройної агресії Російської Федерації щодо України частина населення, консолідуючись навколо спільних цінностей, стали на захист незалежності, суверенітету і територіальної цілісності держави. В результаті сотні тисяч людей пройшли через бойові дії та отримали один із статусів ветерана війни. Безумовно, вони заслуговують на гідне ставлення і шану від суспільства.

В той же час, незважаючи на неоціненний внесок українських захисників, у суспільстві відбувається формування упереджено-негативного ставлення до ветеранів війни через висвітлення насамперед окремих негативних вчинків і замовчування позитивних подій. Результатом цих процесів є дистанціювання суспільства від ветеранів війни та інколи проявлення зневаги до них. Ці негативні явища підсилюються  заходами інформаційної агресії проти України та її захисників.

Відчуття упередженого, несправедливого ставлення до них суспільства, що формується у ветеранів війни, перешкоджає їх реінтеграції до мирного життя, створює умови для поглиблення їхніх проблем і перешкоджає державі в реалізації ефективної державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, зокрема, при забезпеченні їх психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Вказане спонукає державу до вжиття активних заходів з підтримки позитивного образу ветерана війни, формування у суспільстві поваги до них, а також до впровадження відповідної державної політики відповідно до цієї Концепції.

Терміни, що вживаються у Концепції, мають таке значення:

ветеранське підприємництво – самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, що створені, належать ветеранам війни або здійснюються підприємцями, які є ветеранами війни, з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

громадські об’єднання ветеранів – неприбуткові громадські організації та спілки, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства, та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та/або які надають послуги ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

літературні та художні твори ветеранів війни – всі твори в галузі літератури, науки та мистецтва, створені ветеранами війни, яким би способом і в якій би формі  вони  не  були  виражені,  як-то:  книги,  брошури та інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні та музично-драматичні твори; хореографічні твори та пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним кінематографії; малюнки, твори живопису, архітектури, скульптури, графіки та літографії; фотографічні твори, до  яких  прирівнюються  твори,  виражені  способом, аналогічним фотографії; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, географічні карти, плани, ескізи та пластичні твори, що належать до географії, топографії, архітектури або наук;

образ ветерана війни – відтворена у свідомості людини сукупність рис ветеранів війни на підставі інформації про вигляд, вчинки, моральні якості, діяльність, умови та особливості життя ветерана війни.

 

Мета та строки реалізації Концепції

 

Метою Концепції є формування та підтримка у громадян України однозначно позитивного ставлення до ветеранів війни – взірця героїзму та патріотизму.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2026 року.

 

Шляхи та способи розв'язання проблеми

 

Розв’язання проблеми пропонується шляхом забезпечення реалізації державної політики з формування та підтримки позитивного образу ветерана війни.

Способами розв’язання проблеми є:

1) удосконалення нормативно-правової бази у сфері формування позитивного образу ветерана війни:

аналіз законодавства України, що має сприяти формуванню та підтримці позитивного образу ветерана війни, підготовка нормативно-правових документів з цих питань, внесення відповідних змін до законодавства;

розроблення державних і громадських заходів з інформаційної безпеки, спрямованих на запобігання негативним наслідкам впливу інформаційної війни та розвиток критичного мислення у сфері формування і підтримки позитивного образу ветерана війни;

визначення порядку фінансування заходів, спрямованих на формування позитивного образу ветерана війни та виховання культури спілкування з ветеранами війни;

2) моніторинг та оцінювання суспільної думки щодо образу ветеранів війни, впровадження заходів реагування:

розробка методики та механізму проведення дослідження сформованого у суспільстві образу ветерана війни, а також рівня культури спілкування з ветеранами війни, їхніми родинами та членами родин загиблих;

проведення періодичних досліджень сформованого у суспільстві образу ветерана війни;

розробка системи заходів реагування за результатами проведених досліджень суспільної думки;

3) співпраця з міжнародними організаціями громадянського суспільства та урядовими організаціями інших країн, що мають успішний досвід реінтеграції ветеранів війни у суспільство:

вивчення та обмін досвідом реінтеграції ветеранів війни у суспільство з урядовими організаціями інших країн, адаптація і запровадження їхнього досвіду та методів роботи, спрямованих на формування образу ветерана війни на загальнодержавному рівні;

організація навчальних поїздок для представників урядових організацій та громадських об’єднань ветеранів з України для перейняття досвіду та ефективних практик роботи із ветеранами війни у закордонних та міжнародних організацій громадянського суспільства.

4) інформаційне забезпечення формування позитивного образу ветерана війни:

популяризація позитивного образу ветерана війни в засобах масової інформації (створення циклів теле- та радіопрограм, рекламних роликів, спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації);

підготовка та проведення просвітницьких кампаній, конкурсів, інших заходів, спрямованих на формування культури у сфері популяризації позитивного образу ветерана війни;

виробництво кіно- та відеофільмів, підтримка видання науково-популярної, наукової, художньої літератури, спрямованої на формування позитивного образу ветерана війни, та культури спілкування з ветеранами війни, членами їх родин та членами родин загиблих;

підготовка інформаційних та науково-популярних матеріалів для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, закладів освіти з роз’ясненням ключових принципів і завдань формування позитивного образу ветерана війни;

розроблення і реалізація комплексу заходів, спрямованих на протидію поширення засобами масової інформації недостовірної інформації, що негативно впливає на образ ветерана війни;

розміщення зовнішньої реклами, спрямованої на формування позитивного образу ветерана війни;

державна підтримка і популяризація ветеранського підприємництва, літературних і художніх творів ветеранів війни;

використання сучасних інформаційних технологій для поширення інформації про діяльність ветеранів війни, що дасть змогу збільшити чисельність аудиторії, обізнаної про їхній внесок у розвиток та функціонування різних сфер суспільних відносин;

здійснення заходів, спрямованих на популяризацію найкращих історій ветеранського активізму, підприємництва, літературних і художніх творів тощо, зокрема створення системи державних грантів для розвитку і підтримки ветеранів у різних сферах суспільних відносин;

5) координація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері формування і підтримки позитивного образу ветерана війни:

створення умов для тиражування історій успіху, популяризації досягнень і здобутків ветеранів війни у цивільному житті, а також тиражування історій захисту України під час участі у бойових діях із залученням та через координацію з органами державної влади та місцевого самоврядування;

проведення заходів, спрямованих на формування позитивного образу ветерана війни та формування культури спілкування з ветеранами війни, їх родинами, членами сімей загиблих спільно з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування;

6) співпраця з організаціями громадянського суспільства:

залучення організацій громадянського суспільства до реалізації політики у сфері формування позитивного образу ветерана війни, адаптація і запровадження їхнього досвіду та методів роботи, спрямованих на формування образу ветерана війни на загальнодержавному рівні;

організаційна і фінансова підтримка на конкурсній основі програм (проєктів, заходів) організацій громадянського суспільства, пріоритетним напрямком яких є формування позитивного образу ветерана війни;

здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо реалізації політики у сфері формування позитивного образу ветерана війни, а також громадського контролю щодо інформування суспільства комунікаційними каналами про діяльність ветеранів війни.

7) співпраця із засобами масової інформації:

проведення просвітницьких заходів (форумів, конференцій, круглих столів тощо), спрямованих на підвищення рівня обізнаності представників засобів масової інформації стосовно стандартів висвітлення подій, пов’язаних із ветеранським середовищем, а також спрямованих на формування позитивного образу ветерана війни та формування культури спілкування з ветеранами війни, їх родинами, членами сімей загиблих;

впровадження змін до навчальної програми та створення окремих навчальних модулів (семінарів, лекцій, майстеркласів тощо) для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за напрямом “Журналістика”, стосовно стандартів висвітлення подій, пов’язаних із ветеранським середовищем.

8) співпраця з українськими та міжнародними бізнесовими організаціями з метою підтримки ветеранів війни та ветеранського підприємництва:

проведення адвокаційних кампаній, покликаних збільшити залученість бізнесових організацій у наданні послуг з навчання, менторства, а також фінансової/грантової підтримки ветеранському підприємництву;

проведення адвокаційних кампаній, покликаних сприяти формуванню й популяризації корпоративної соціальної відповідальності у вигляді підтримки ветеранів війни.

 

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

Реалізація Концепції впливатиме на ключові інтереси таких заінтересованих сторін, як громадяни України, включаючи ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих, органи державної влади.

Запровадження заходів Концепції забезпечить успішну реінтеграцію ветеранів війни в мирне життя, що сприятиме їх відновленню в якості активних, працездатних членів суспільства. Ветерани війни отримають можливості для реалізації своїх прав.

Крім того, впровадження заходів Концепції сприятиме органам державної влади в реалізації державної політики у сферах охорони здоров’я, соціального захисту, реінтеграції тимчасово окупованих територій, національної безпеки та оборони.

 

Очікувані результати

 

У ході реалізації Концепції передбачається досягти таких короткострокових результатів:

формування позитивного інформаційного середовища для захисників України;

створення сприятливих умов для психологічної реабілітації ветеранів війни, соціальної та професійної адаптації, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;

створення умов для активного соціального життя ветеранів війни, упередження їх відгородження від суспільства;

забезпечення населення об'єктивною інформацією про ветеранів війни та події російсько-української війни;

підтримка ветеранів війни в процесі їх реабілітації та соціальної адаптації через створення літературних і художніх творів, зайняття ветеранським підприємництвом.

Крім того, передбачається досягти таких довгострокових результатів:

сприяння розвитку патріотичних настроїв у населення, відповідно, посилення національної безпеки та оборони держави;

зменшення ризиків виникнення конфліктів в громадах через протистояння з ветеранами війни та посилення громадського порядку;

зменшення соціального тягаря для держави, який виражається у необхідності компенсувати заходами реабілітації реакцію ветеранів війни на негативне ставлення суспільства до них;

покращення економічної ситуації в країні через повернення до активного життя, виробничої діяльності частини працездатного населення – ветеранів війни;

посилення національної безпеки та оборони країни через розуміння і повагу до захисників, що буде підтримувати прагнення суспільства до виконання конституційного обов’язку у захисті Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

 

Реалізація Концепції здійснюватиметься за рахунок та в межах коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Для реалізації Концепції також можуть бути залучені фінансові можливості вітчизняних і міжнародних бізнесових організацій, фондів, неурядових організацій тощо.

__________________________

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь