Офіційний сайт Городницької селищної ради

Житомирська область, Звягельський район

Інформація про відділ культури та туризму

 

                                   Начальник відділу:Бабкова Світлана Вікторівна

Фото без опису

Адреса:селище Городниця,Дубницька,1

Тел.+30972706413 

Графік роботи: понеділок-пятниця з 8:00 до 17:00

E-mail:viddil.kyltyrugsr18@gmail.com

 

Список працівників

культури

станом на 01.04.2023р.

1

Потайчук Леонід Андрійович Директор установи культури с.Червона Воля Червона Воля 25.05.1966

2

Потайчук Юлія Василівна Керівник художній с.Червона Воля Червона Воля 18.04.1993

3

Марчук Олена Миколаївна Завідувач клубу с.Дубники Дубники 21.04.1967

4

Химоргін Олександр Олександрович Художник БК смт.Городниця Городниця 11.07.1996

7

Жуковська Лідія Іванівна Директор установи культури селища Городниця Городниця 01.01.1958

8

Зінкевич Галина Альбінівна Прибиральник службового приміщення селища Городниця Городниця 03.10.1954

9

Маркевич Любов Володимирівна Двірник БК селища Городниця Городниця 22.11.1975

10

Жуковський Володимир Степанович Слюсар-сантехнік БК селища Городниця Городниця 01.02.1953

11

Талько Віктор Миколайович Керівник художній БК смт.Городниця Городниця 30.06.1960

12

Іващенко Мирослава Сергіївна Завідувач клубу села Мала Анастасівка Городниця 10.11.1993

13

Марцинковська Ольга Іванівна Завідувач клубу с. Кленова Кленова 27.12.1985

14

Салфєтнік Світлана Іванівна Директор установи культури с. Броницька Гута Броницька Гута 14.04.1961

15

Остапчук Тетяна Володимирівна Прибиральник службового приміщення с.Броницька Гута Броницька Гута 03.08.1983

16

Гойко Валерій Філіціанович Слюсар-сантехник БК с.Броницька Гута Броницька Гута 25.03.1968

17

Васильчук Світлана Миколаївна Завідувач клубу філії БК с.Броницька Гута Броницька Гута 27.10.1973

18

Мацкевич Ірина Валентинівна  Організатор культурно-дозвільної діяльності Городниця 03.10 1972

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури та туризму

Городницької селищної ради

 

1.Загальні положення

 

1.1. Відділ культури та туризму Городницької селищної ради

 (далі - Відділ) є виконавчим органом Городницької селищної ради і утворюється Городницькою селищною радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері культури та туризму.

Скорочена назва: ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ.  Засновником Відділу є Городницька селищна  рада. Відділ є підзвітним і підконтрольним Городницькій селищній раді та підпорядковується її виконавчому комітету ради і селищному голові.

1.2. Місцезнаходження Відділу: 11714, Житомирська область, Звягельський район, смт. Городниця, вул. Заводська, 8.

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та наказами відповідного управління Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями Городницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці працівників Відділу затверджується рішенням Городницької селищної ради.

1.5. Посадову інструкцію начальника Відділу та працівників затверджує селищний голова.

1.6. Відділ утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

 

2. Завдання та повноваження відділу

 

 2.1.Завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері культури та туризму.

2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань культури та туризму.

2.1.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади.

2.1.4. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Відділу.

2.1.5.Забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності позашкільної мистецької освіти.

2.1.6. Вирішення питань про надання неповнолітнім, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне та пільгове користування закладами культури, підпорядкованими Відділу.

2.1.7. Вирішення питань звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання дітей пільгових категорій, які проживають на території громади.

2.1.8. Сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури та туризму громади.

2.1.9. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

2.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.3.1. Здійснює управління закладами, які підпорядковані Відділу, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

2.3.2. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури та туризму, впроваджує нові моделі організації культурної та туристичної діяльності.

2.3.3. Створює умови для розвитку сфери культури та туризму громади, зміцнює матеріально-технічну базу підвідомчих закладів.

2.3.4. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих закладів.

2.3.5. Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення та роботи туристичних організацій.

2.3.6. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

2.3.7. Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства, підтримує дружні культурні зв’язки з відповідними структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень.

2.3.8. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

2.3.9. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури, підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

2.3.10. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури за призначенням.

2.3.11. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.3.12. Надає у межах своїх повноважень інформаційно-методичну та консультативну допомогу закладам, установам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької та туристичної сфери громади.

2.3.13. Готує та подає на розгляд проекти рішень Городницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань розвитку культури та туризму громади.

2.3.14. Організовує наради з питань розвитку галузі культури та туризму громади, бере участь у розробці відповідних програм.

2.3.15. Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

2.3.16. Подає селищному голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури та туризму громади і працівників Відділу державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній та культурно-освітній діяльності.

2.3.17. Проводить атестацію закладів, підпорядкованих Відділу, оприлюднює її результати та проводить атестацію працівників галузі культури громади.

2.3.18. Укладає в межах своїх повноважень договори, угоди, контракти, стороною яких виступає Городницька селищна рада або її виконавчий комітет.

2.3.19. Здійснює представництво інтересів Городницької селищної ради, її виконавчого комітету та селищного голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за довіреністю селищного голови в межах повноважень Відділу.

2.3.20. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду за дорученням начальника Відділу.

2.3.21. Здійснює контроль та координацію діяльності підвідомчих закладів.

2.3.22. Затверджує річні плани роботи комунальних закладів культури.

2.3.23.  Сприяє  в  межах  своїх  повноважень  виконанню  програм  (проектів, розроблених  молодіжними,  дитячими  та  іншими  громадськими організаціями;

2.3.24. Проводить  інформаційну,  роз'яснювальну  та  пропагандистську  роботу, зокрема  через  друковані  та  аудіовізуальні  засоби  масової  інформації,  з питань, що належать до його компетенції;

2.4. Відділ має право:

2.4.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Городницької селищної ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

2.4.3. Залучати до організації та проведення культурно-мистецьких заходів спеціалістів інших структурних підрозділів Городницької селищної ради, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької сфери.

2.4.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Городницької селищної ради, виконавчих органів  державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

2.4.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації культурних закладів всіх типів і форм власності.

 

3. Організація роботи відділу

 

3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

3.2.Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження селищного голови.

3.4. Виконавчий комітет Городницької селищної ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

 

4.Правовий статус начальника відділу, його права і обов’язки

 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням селищного голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про культуру».

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту.

4.3. Начальник Відділу, представляючи інтереси громади в галузі культури, туризму та спорту у відносинах з юридичними і фізичними особами:

4.3.1. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу.

4.3.2. Узгоджує статути закладів культури.

4.3.3. Планує роботу Відділу й аналізує стан її виконання.

4.3.4. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.3.5. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу.

4.3.6. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури.

4.3.7. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування культурних закладів, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їхнє використання.

4.3.8. Організовує з керівниками підготовку в закладах культури до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного і капітального ремонтів приміщень.

4.3.9. Організовує з керівниками проведення атестації бібліотечних, музейних, клубних.

4.3.10. Приймає на посади та звільняє з посад керівників підвідомчих закладів, відповідно до чинного законодавства України.

 

5. Права і обов’язки працівників відділу

 

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження начальником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2.Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством України, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством України, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам Відділу забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства України, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 

 

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

 

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Городницької селищної ради, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України

 

                                      7. Відповідальність працівників відділу

 

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

8. Заключні положення

8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Городницької селищної ради.

8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Городницької селищної ради.

8.4. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

27 Березня, 2023 р., 16:37
Два колективи Городницької ТГ підтвердили своє почесне звання "народний аматорський колектив"
27 Березня, 2023 р., 16:27
Народний аматорський хоровий колектив Будинку культури села Броницька Гута
17 Вересня, 2019 р., 10:06
А мова сьогодні буде про сільську жінку. Відомо, що більше чверті всього населення планети становлять сільські жінки. В українських селах мешкає приблизно 8 мільйонів жінок, дослідження показали, що в умовах сучасної України розмір сукупного навантаження жінки-селянки (тобто затрати її праці в суспільстві, підсобному й домашньому господарстві) щодня перевищує сукупне навантаження чоловіка на 20 відсотків. Той неоціненний внесок, який вони повсякденно роблять заслуговує на повагу та підтримку.
16 Вересня, 2019 р., 11:52
Важко переоцінити роль художньої самодіяльності в селищі Городниця. Мистецькі заходи – це невичерпне джерело для духовного життя громади. Саме заходи художньої самодіяльності акумулюють, очищають, утверджують і возвеличують духовність окремої людини і народу в цілому. Тому при Будинку культури працюють гуртки художньої самодіяльності: танцювальний, хоровий та чоловічий вокальний гурт. Хоровий колектив створений у 1980 році, досвідчений керівник - Віктор Миколайович Виговський. Колектив змінювався та доповнювався новими учасниками, але основний склад хору – це учасники художньої самодіяльності, які активно приймають участь з початку створення хорового колективу понад 39 років. Колектив має в складі 28 учасників. Учасники хорового колективу щорічно приймають участь в огляді художньої самодіяльності Новоград-Волинського району, неодноразово були нагороджені грамотами за призові місця, активно приймають участь в концертних програмах, проведення масових заходів до свят Городницької ОТГ.У 2019 році хор художньої самодіяльності Городницького БК отримав назву «Оксамит».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь