Офіційний сайт Городницької селищної ради

Житомирська область, Звягельський район

Інформація про працівників та діяльність комунального закладу.

СТАТУТ

Комунального підприємства

«Поступ»

Городницької селищної ради

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ 37273979

 

1.Загальні положення

1.1. Статут розроблено у відповідності до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України.

1.2. Статут визначає порядок утворення, діяльності та ліквідації Комунального підприємства «Поступ» Городницької селищної ради, далі Підприємство.

1.3. Підприємство створюється на базі комунальної власності територіальної громади Городницької селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. Представником власника  Підприємства є Городницька селищна рада, що виконує його функції.

1.4. Підприємство є юридичною особою, керується в своїй діяльності Законом України «Про підприємства в Україні», іншими Законодавчими актами України і даним Статутом.

1.5. Підприємство створено для обслуговування та ремонту будівель і комунікацій, надання послуг по гасінню пожеж, рятування людей на пожежах та допомоги спеціалізованим службам у ліквідації аварій, катастроф і стихійного лиха.

1.6. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, круглу печатку з своєю назвою, кутовий та інші штампи.

1.7. Підприємство може від свого імені укладати угоди, нести обов’язки, бути відповідачем та позивачем у суді та господарському суді.

1.8. Внесення змін та доповнень до статуту проводиться за рішенням Власника.

 

2. Назва та адреса підприємства

2.1. Підприємство має повне найменування: Комунальне підприємство «Поступ»  Городницької селищної ради.

2.2. Скорочена назва підприємства: КП «Поступ».

2.3. Місцезнаходження підприємства: Україна Житомирська область, Новоград-Волинський район село Броницька Гута, вулиця Шевченка,8.

 

3. Мета та предмет діяльності підприємства

3.1. Підприємство створене з метою надання комунально-господарських послуг населенню, підприємствам та організаціям.

3.2.Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Надання всіх видів транспортних послуг підприємствам, організаціям і громадянам;

3.2.2. Придбання, утримання, продаж та сервісне обслуговування будь-якого виду автотранспорту;

3.2.3. Ритуальні послуги.

3.2.4. Санітарна очистка села;

3.2.5. Надання транспортних послуг населенню;

3.2.6. Гасіння пожеж, рятування людей на пожежах та надання допомоги спеціалізованим службам у ліквідації аварій, катастроф і стихійного лиха.

Окремі види діяльності здійснюються на підставі ліцензій, які отримуються у встановленому діючим законодавством України порядку.

 

4. Майно, фонди, формування грошових коштів

4.1.Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно підприємства є спільною власністю територіальної громади селища та передано підприємству на праві повного господарського відання.

4.3. Відчуження основних засобів, закріплених за Підприємством, здійснюється у встановленому порядку з дозволу власника або уповноваженого ним органу.

4.4. Підприємство є власником:

4.4.1. Грошових коштів та майна, переданого йому Власником;

4.4.2. Іншого майна та грошових коштів, набутих на підставах не заборонених законом.

4.5. Вкладом Власника підприємства можуть бути:

4.5.1. Будинки, споруди, обладнання, майно та інші матеріальні цінності;

4.5.2. Цінні папери;

4.5.3. Права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будинками, спорудами та обладнанням;

4.5.4. Інші майнові права, в тому числі на інтелектуальну власність;

4.5.5.Грошові кошти.

4.6. Статутний фонд Підприємства становить 9174,33 грн.

4.7. В підприємстві створюється резервний фонд в розмірі, що визначається Власником підприємства. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань до досягнення ним встановленого розміру. Щорічні відрахування в резервний фонд складають не менше 5 відсотків від суми чистого прибутку. Пропозицію про збільшення ставок резервного фонду готує Директор підприємства і направляє його власникові для подальшого схвалення рішення про збільшення ставок на формування резервного фонду приймається  при відведенні підсумків фінансової діяльності підприємства за рік.

4.8. Кошти резервного фонду можуть витрачатися на:

4.8.1. Часткове фінансування найбільш ризикових програм підприємства та заснованих ним підприємств;

4.8.2. Покриття збитків, які виникли при форс мажорних обставинах підприємства та заснованих ним підприємств;

4.8.3. Виплати в окремих випадках штрафів та інших непередбачених витрат.

4.9. За рішенням Власника можуть створюватись і інші фонди.

4.10. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства можуть бути грошові кошти отримані за рахунок:

4.10.1. Надходження від Власника, інших юридичних та фізичних осіб на реалізацію програми Підприємства;

4.10.2. Добровільних внесків та надходжень від юридичних та фізичних осіб;

4.10.3. Інших надходжень.

4.11. Порядок формування та розподілу прибутків Підприємства визначається законодавством України, документами затвердженими Власником, а також документами, які визначають порядок реалізації цільових програм.

4.12. Чистий прибуток Підприємства, отриманий в результаті його господарської діяльності, або його доля належить Власникові по підсумках роботи на підставі затвердженого Власником фінансового звіту(балансу) за рік.

 

5. Органи управління Підприємством

5.1. Органами управління Підприємства є:

5.1.1. Власник (Засновник підприємства);

5.1.2. Директор Підприємства.

ВЛАСНИК ПІДПРИЄМСТВА

5.2. Вищим органом управління є Власник підприємства;

5.3. До виняткової компетенції Власника відноситься:

5.3.1. Затвердження Статуту Підприємства та внесення до нього змін та доповнень, зміни статутного капіталу;

5.3.2. Визначення основних напрямків діяльності Підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

5.3.3. Затвердження планів процедури та інших внутрішніх документів Підприємства, визначення організаційної структури Підприємства.

5.3.4. Затвердження річних результатів діяльності Підприємства, звітів та висновків покриття збитків.

5.3.5. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв. Затвердження їх статутів та положень;

5.3.6. Внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Підприємства;

5.3.7. Затвердження результатів діяльності підприємства за рік, затвердження звітів;

5.3.8. Призначення Директора;

5.3.9. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

5.3.10. Інші повноваження передбачені законодавством.

5.4. Власник має право винести рішення про передачу частини належних йому прав в компетенцію Директора.

5.5. Власник не несе відповідальності за зобов’язання Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника.

ДИРЕКТОР ПІДПРИЄМСТВА

5.6. Директор Підприємства далі «Директор» є виконавчим та розпорядчим органом Підприємства. З Директором селищний голова укладає контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму за згодою сторін. Він керує поточною роботою Підприємства. Директор вирішує всі питання діяльності  Підприємства, крім тих, які входять у виключну компетенцію засновника.

Крім цього Директор:

5.6.1. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, розділяє обов’язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Підприємства;

5.6.2. Видає розпорядження, інструкції  з питань, які входять до компетенції Підприємства;

5.6.3. Розпоряджається майном та коштами Підприємства, представляє Підприємство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в Україні та закордоном договори та різні угоди від Імені Підприємства та видає доручення угод;

5.6.4. Подає Власникові на затвердження річний баланс;

5.6.5. Призначає на посади представників апарату Підприємства, його філій, встановлює місячні оклади, заохочує кращих співробітників, накладає дисциплінарні стягнення;

5.6.6. Подає Власникові пропозиції по порядку формування та розподілу резервного фонду;

5.6.7. Забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Підприємства;

5.6.8. Несе і інші обов’язки та має інші права згідно діючого законодавства України.

5.7. Директор діє від імені Підприємства без доручення в межах повноважень, наданих йому Власником, цим Статутом та діючим законодавством України.

5.8. Право підпису зовнішньоторговельних угод мають Директор чи його заступник, інші особи на підставі доручення, підписаного Директором чи його заступником.

5.9. Директор Підприємства має право безпосередньо звертатися до Власника Підприємства з будь-якого питання діяльності Підприємства.

6. Фінансова та господарська діяльність

6.1. Підприємство самостійно обирає шляхи досягнення статутних завдань, здійснює виробничо-господарське та фінансове планування своєї діяльності, формування та розміри форми оплати праці робітників.

6.2. Підприємство має право займатися будь-якими видами діяльності, що випливають із статутних завдань та не забороняються діючим законодавством.

6.3.Грошові кошти Підприємства зберігаються на розрахунковому та інших рахунках в установах національного, спеціалізованих та інших комерційних банках. Касові та розрахункові операції проводяться у відповідності з встановленими правилами.

6.4. Перерахування та видача грошових коштів з рахунку Підприємства проводяться по наказу Директора чи його заступника та головного бухгалтера.

6.5. Підприємство має право використовувати банківські кредити на цілі виробничого та соціального розвитку. Всі питання пов’язані з кредитуванням Підприємства вирішують у відповідності з законодавством.

6.6. Підприємство має право вести спільну господарську діяльність з державними, кооперативними та іншими товариствами, підприємствами та організаціями шляхом з’єднання на пайовій основі грошових та матеріальних ресурсів згідно з рішенням Засновника.

6.7. Підприємство веде бухгалтерський, статистичний облік та звітність в порядку обумовленому чинним законодавством. Посадові особи несуть відповідальність за його достовірність.

6.8. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги за цінами та тарифами встановленими самостійно чи на договірній основі.

6.9. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів державне підприємство має право лише за попередньою згодою  Городницької селищної ради і, як правило, на конкурентних засадах.

6.10. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства спрямовуються на інвестування виробничої діяльності цього Підприємства.

6.11. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Городницької селищної ради.

6.12. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю:

- амортизаційний фонд;

- фонд розвитку виробництва;

- фонд споживання (оплати праці);

- резервний фонд;

- інші фонди.

6.13. Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів державних підприємств, їх граничні розміри, порядок формування і використання цих фондів встановлюється законом.

6.14. У разі зміни керівника Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства з обов’язковим актом прийому-передачі майна.

 

7. Організація праці, оплата та соціальний розвиток

7.1. Робота по підбору, розподілу та підготовці кадрів в Підприємстві проводиться адміністрацією. Робітники Підприємства можуть бути ним направлені в спеціальні та вищі навчальні заклади в тому числі і за кордон з метою навчання.

7.2. Підприємство самостійно визначає форми, системи та розміри оплати праці. Штатний розклад Підприємства не підлягає реєстрації у фінансових органах.

7.3. Обмеження доплат, сумісництва професій та посад робітників Підприємства не встановлюється.

7.4. Тривалість та розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних днів, відпусток включаючи і додаткові їх види та інші умови праці на Підприємстві, а також порядок  накладання та зняття стягнень визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які приймаються загальними зборами трудового колективу Підприємства та затверджуються адміністрацією.

7.5. Для виконання робіт, що носять разовий характер, Підприємство має право укладати угоду підряду з окремими громадянами.

7.6.Робітники Підприємства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню порядку, передбаченого чинним законодавством.

7.7. Підприємство має право надавати матеріальну допомогу своїм робітникам, надавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби за рішенням адміністрації.

7.8. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудового договору Підприємства, а також інших форм, регулюючи трудові відносини працівника за законодавством.

7.9. Трудовий колектив Підприємства:

7.9.1. Розробляє і затверджує проект колективного договору;

7.9.2. Розробляє і вирішує у відповідності до Статуту Підприємства питання трудового колективу.

7.9.3. Приймає участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність.

7.9.4. Мінімальний розмір оплати праці працівників не може бути меншим мінімального рівня, що встановлений чинним законодавством України.

7.9.5. Підприємство планує свою діяльність і визначає перспективу розвитку.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь