Городницька громада

Житомирська область, Новоград-Волинський район

Інформація про відділ

 

Наталія Степанівна Марчук - 

начальник відділу організаційної роботи

 

Шокур Тетяна Іванівна - Діловод (при секретарю)

 

Мосійчук Тетяна Іванівна - Інспектор (інформаційне забезпечення)

 

Костюк Володимир Олександрович

Інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних

 

Романчук Тетяна Василівна - інспектор (реєстрації місця проживання)  

 

                                  Катерина Юріївна Вознюк -  юристконсульт

                         Спеціаліст I категорії (організаційно-кадрової роботи)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної роботи Городницької селищної ради

 

І. Загальні положення

 

1.Відділ організаційної роботи є підзвітний і підконтрольний  Городницькій селищній раді, підпорядковується її виконавчому комітету, селищному голові,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 секретарю ради, який здійснює загальне керівництво його роботою.

 

2. Відділ утворюється для забезпечення діяльності селищної ради та виконавчого комітету з питань організації діловодства, інформаційного забезпечення, кадрової роботи, обліку та бронювання військовозобов’язаних, реєстрації місця проживання, юридичного забезпечення, контролю за термінами виконання документів, належного розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію, ведення архіву, внесення рішень сесії на офіційний сайт Городницької селищної ради. Відділ здійснює організаційне, документальне, інформаційне, методичне, юридичне забезпечення діяльності селищної ради, виконавчого комітету,  членів виконавчого комітету, депутатів селищної ради.

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» Кодексом законів про працю України, «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про військовий облік і військову службу», «Про національний архівний фонд і архівні установи», указами і розпорядженнями Президента України,  постановами Верховної Ради, постановами і  розпорядженнями  Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради та її  виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови,  та цим Положенням, чинним законодавством України.

4. До складу відділу входять:

- начальник відділу

- спеціалісти

- інспектори

- діловоди

5.Відділ не є юридичною особою.

 

 

 

ІІ. Основні завдання відділу

 

1. Основним завданням відділу організаційної роботи є:

1) Встановлення в селищній раді та виконавчому комітеті ради єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами .

2) Організаційне забезпечення діяльності ради.

3) Забезпечення належного розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію.

4) Організація  роботи архіву ради відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи».

5) Забезпечення належного інформування громадян відповідно до закону «Про доступ до публічної інформації».

6) здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне та кадрове забезпечення діяльності Городницької селищної ради, сприяє взаємодії і зв’язкам з органами місцевого самоврядування.

7) Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконання вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Городницькою селищною радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів голови, селищної ради, та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх повноважень виконавчими органами ради та їх посадовими особами.

8) Забезпечення  реалізації  державної політики з питань реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб.

9) Забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних Городницької селищної ради .

10)  Питання з надзвичайних ситуацій , мобілізаційна робота.

11) Забезпечує  систематичне висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради узагальнених матеріалів щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистого прийому громадян посадовими особами цих органів та ін..

З питань, що належать до компетенції відділу:

1) Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях виконавчого комітету.

2) Готує інформаційно-аналітичні, довідкові та інших матеріали.

3) Відповідно до планів роботи або за дорученням керівництва вивчає стан організації роботи з цих питань та надає необхідну методичну та практичну допомогу.

5) Готує  проекти  рішень ради та виконавчого комітету.

Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

 

 

ІІІ. Права відділу

 

1. Відділ організаційної  роботи для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені,  має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших виконавчих органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

брати участь у засіданнях ради, виконавчого комітету, нарадах та інших заходах, що проводяться в раді, скликати наради з питань, що належать до компетенції сектору.

надавати пропозиції з приводу представлення інформації на Веб-сайті селищної ради.

знайомитися з проектами рішень, що стосуються його діяльності.

з питань, що знаходяться в його компетенції, вносити на розгляд керівника пропозиції щодо покращення діяльності компанії та вдосконаленню методів обробки інформації.

    2. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє  з виконавчими органами ради, територіальними органами влади, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян.

 

                                       УІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1.      Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2.      Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

4.2.3.      Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами ради громади.

4.2.4.      Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5.      Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом.

4.2.6.      Бере участь у засіданнях ради громади, виконавчого комітету, нарадах голови громади у разі розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.7.      Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.8.      Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.9.      Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету Городницької селищної ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

4.3. Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.

4.4. Кваліфікаційними вимогами до посади начальника Відділу є наявність вищої освіти юридичного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стажу роботи за фахом на державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

 

                           У. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

 

5.1 Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2.Працювати чесно і сумлінно, своєчасно  і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися  чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

 

                      УІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів Городницького селищного бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

                УІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ.

 

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь