Офіційний сайт Городницької селищної ради

Житомирська область, Звягельський район

Інформація про старост

Кузнец Олена Володимирівна

староста старостинського Лучицького округу (с.Лучиця,с.Анастасівка,с.Мала Анастасівка,с.Перелісок).

Фото без опису

 

Марчук Наталія Степанівна

староста старостинського Кленівського округу (с.Кленова,с.Брониця,с.Липине,с.Дубники).

Посилання на сторінку у фейсбуці

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033821444867

адреса ел.пошти N.Mar@i.ua

Фото без опису

 

 

Потайчук Валентина Михайлівна

староста старостинського Червоновільського округу (с.Червона Воля,с.Перелісянка,с.Прихід).

Посилання на сторінку у фейсбуці

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022441320121

адреса ел.пошти - potaychukv@i.ua

Фото без опису

 

Примак Валерій Олександрович

Фото без опису

староста старостинського Броницькогутянського округу (села Броницька Гута).

Посилання на сторінку у фейсбуці

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050702942887

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту сіл  Городницької селищної ради

                                                                  Преамбула

           Це положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», інших актів законодавства України, визначає статус сільського старости, його повноваження та відповідальність.

Розділ 1. Статус старости, порядок його обрання ( затвердження) та строки повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села ( сіл), які перебуває у складі Городницької селищної ради .

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», інші акти законодавства України, та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту  Городницької селищної ради  затверджується Городницькою селищною радою. Це Положення не потребує перезатвердження Городницькою селищною радою нової каденції.

1.1.4. Перелік населених пунктів Городницької селищної ради ( старостинський округ) , в яких запроваджується посада старости, затверджується Городницькою селищною радою. В населеному пункті, який є адміністративним центром Городницької селищної ради , посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

1.1.6. Староста є членом  виконавчого комітету Городницької селищної ради за посадою і працює в ньому  на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою ( діяльністю).

1.1.7. Староста не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною ( крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики і спорту) або підприємницькою діяльністю.

Глава 1.2 Затвердження  старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на строк повноважень Городницької селищної ради .

1.2.2. Старостою може бути будь-який громадянин  України, який має право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України, незалежно від  раси,кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану .Не залежно , де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.3. Повноваження старости починаються після принесення ним на засіданні виконавчого комітету Городницької селищної ради  присяги такого змісту

    « Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді села та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки », якщо він вперше приймається на службу в органи самоврядування.

1.2.4. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Городницької селищної  ради або досягненя ним граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

1.2.5.Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складання ним повноважень старости;

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у вигляді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті;

7) за рішенням  Ради.

1.2.6. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Городницької селищної ради, якщо він порушує Конституцію  або закони України, Статут Городницької селищної ради  та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Городницької територіальної громади, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Городницька селищна рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

1.2.7. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносить на розгляд Городницької селищної ради селищний голова;

1.2.8. На посаду  старости не може бути призначена особа, щодо якої наявні обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, визначені Законами України “Про службу в органах місцевого спамоврядування» та «Про заробігання корупції».Старостою не може бути призначена особа, яка досягнула граничного віку перебування на службі в ОМС.

 

               Розділ 11 Повноваження старости та організація його роботи

                          Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 54′ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  зі змінами та доповненнями на старосту накладаються такі завдання:

                                                                                                                                                                                                                     

1) представляє інтереси жителів відповідного села у виконавчих органах селищної ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях селищної ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях селищної ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

4) сприяє жителям відповідного села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проєктів рішень селищної ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села та інформує селищного голову, виконавчі органи  селищної ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі;

13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

2.1.2. Обов’язки старости:

1) додержувати Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Городницької селищної ради , регламенту Городницької селищної ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Городницькою селищною радою , органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Городницької селищної ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, Городницького селищного голови. Інформувати їх про виконання доручень.

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту Городницької селищної ради   програм соціально – економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Городницької селищної ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити  до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Городницької селищної ради пропозицій з цих питань;

5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним у Статуті Городницької селищної ради  за графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади з питань соціально – економічного  та культурного розвитку відповідного населеного пункту Городницької селищної ради , соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Городницької селищної ради та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту Городницької селищної ради, вжити заходів щодо підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню передбачених Городницькою селищною радою  контрольних заходів на території відповідного населеного пункту Городницької селищної ради (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту Городницької селищної ради  громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями Городницької селищної ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях, тощо.

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту Городницької селищної ради.

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту Городницької селищної ради;

13) надати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного населеного пункту Городницької селищної ради  дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Городницької селищної ради  щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту громади;

16) періодично звітувати (не менше як один раз на рік) перед виконавчим комітетом  Городницької селищної ради, зборами членів відповідної внутрішньої громади чи у інший спосіб, передбачений Регламентом Городницької селищної ради , про свою роботу;

17) дотримуватись правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Регламентои  Городницької селищної ради , іншими актами її органів;

18) виконувати поточні доручення Городницької селищної ради та її виконавчого комітету, Городницького селищного голови, звітувати про їх виконання;

19) забезпечувати ведення обліку військовозобов’язаних громадян на території відповідної внутрішньої громади, також:

- забезпечувати вручення повісток під час призовної кампанії та мобілізації (під час особливого періоду);

- надавати інформацію про кількість дітей учасників АТО, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах сіл;

- надавати інформацію про кількість дітей, які влаштовані в дошкільні навчальні заклади;

- надавати інформацію про оздоровлення дітей учасників АТО.

20) за дорученням  Городницької селищної ради надавати громадянам:

- довідки;

- здійснювати нотаріальні дії; надавати статистичні дані на громадян  на території відповідної внутрішньої громади.

2.1.4. Староста має право:

1) офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Городницької селищної ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Городницької селищної ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що стосуються інтересів членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Городницької селищної ради та їхніх посадових осіб, а також, від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадського суспільства, що розташовані на території Городницької селищної ради  інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту Городницької селищної ради.

3) погоджувати проєкти рішень Городницької селищної ради та її виконавчого комітету  щодо майна Городницької селищної ради, розташованого на території відповідного населеного пункту Городницької селищної ради ;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Городницької селищної ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади; оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосується інтересів внутрішньої громади чи інтересів Городницької селищної ради  загалом.

5) порушувати у виконавчому комітеті  Городницької селищної ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного населеного пункту Городницької селищної ради , незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і органів, діяльності яких перевірялися відповідно до п.5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту Городницької селищної ради ;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Городницької селищної ради , сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту Городницької селищної ради .

9) звернутися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту Городницької селищної ради .

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів, староста бере участь у розгляді, підготовці та прийняття виконавчим комітетом Городницької селищної ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умов самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.1.6. здійснення контролю за дотриманням вимог п.2.1.4. цієї статті, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути не правомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Городницькою селищною радою.

2.2.Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1.Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Городницькою селищною радою та її виконавчим комітетом.

2.2.2.Інформаційне, матеріально-технічне та фінансовим забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Городницької селищної ради.

Розділ 111. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним  раді та підконтрольний селищному голові .

3.1.2..При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.

3.1.3. Староста не рідше одного разу  на рік звітує про свою роботу перед радою,а на  вимогу не  менше як третини депутатів Городницької селищної ради у визначений радою  термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.5-1.2.6. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Городницької селищної ради.

3.2.2.  Староста може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

3.2.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь