Офіційний сайт Городницької селищної ради

Житомирська область, Звягельський район

Інформація про відділ

                   Начальних відділу:Григорій Михайлович Барам

Фото без опису

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку Городницької селищної ради.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
  1. Відділ економічного розвитку є підзвітним і підконтрольним Городницькій селищній раді, підпорядковується її виконавчому комітету та селищному голові. У поточній діяльності Відділ підпорядковується селищному голові.
  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, рішеннями Городницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
  3.  До складу відділу входять:
 2. Начальник відділу;
 3. спеціалісти.
  1. Відділ не є юридичною особою.
 4.  

 5. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ:
  1. Основними завданнями Відділу є:
   1. Реалізація повноважень виконавчого органу ради громади у сфері соціально-економічного розвитку громади, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.
   2. Організація виконання стратегічних та поточних програм соціально-економічного  розвитку громади.
   3. Розробка проектів програми соціально-економічного розвитку громади та подання їх на затвердження ради громади.
   4. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.
   5. Реалізація політики співробітництва громад;
   6. Забезпечення розвитку відносин громади з іншими громадами з інших регіонів України та з інших держав.
   7. Реалізація державної цінової політики.
 6.  

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств громади всіх форм власності.
   1. Забезпечує виконання державної, регіональної та програми громади з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної політики.
   2. Забезпечує реалізацію державної тарифної політики.
   3. Готує проекти розпорядчих актів ради громади, її виконавчих органів і голови громади, в т. ч. нормативного характеру, що належить до компітенції відділу.
   4. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.
   5. Забезпечує контроль за виконанням рішень ради громади, виконавчого комітету, розпоряджень голови громади з питань, що належать до компетенції Відділу.
   6. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.
 7. 2.2.7.Бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, а також здійснює контроль за якістю торгівельного обслуговування громадян суб'єктами господарювання незалежно від форм власності.

  1. Відділ має право:
   1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
   2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів ради громади, органів статистики, підприємств, обєднань, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій.
   3. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіку і прогнозування.
   4. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції.
 8.  

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ
  1.  Чисельність працівник та Положення про Відділ затверджується Городницькою селищною радою.
  2. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи відділу та індивідуальних планів роботи.
  3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження селищного голови.
  4. У своїй діяльності Відділ взаємодії з іншими виконавчими підрозділами ради, територіальними органами виконавчої влади, установами, організаціями та обєднаннями громадян.
 10.  

 11. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ,
 12. ЙОГО ПРАВА І ОБОВЯЗКИ

  1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
  2. Начальник Відділу:
   1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.
   2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.
   3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами ради громади.
   4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
   5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом.
   6. Бере участь у засіданнях ради громади, виконавчого комітету, нарадах голови громади у разі розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.
   7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.
   8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
   9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету Городницької селищної ради, пов’язані з діяльністю Відділу.
  3. Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.
  4. Начальник Відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Відділу, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань економіки; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.
  5.  Кваліфікаційними вимогами до посади начальника Відділу є наявність вищої освіти економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стажу роботи за фахом на державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.
 13. 5. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

  5.1 Працівники Відділу мають право:

  5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України                                     Конституцією та законами України.

  5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

  5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

  5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

  5.1.5. На соціальний і правовий захист.

  5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

  5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

  5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

  5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

  5.2.1. дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

  5.2.2.Працювати чесно і сумлінно, своєчасно  і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

  5.2.3. вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

  5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

  5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися  чистоти в адміністративній будівлі.

  5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

  5.2.7. отримуватися прав і свобод людини і громадянина.

  5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

  5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

  5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

  5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

  5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

  5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

  5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

  5.2.15.Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

  5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

  5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

  5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

  5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

  5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, обєднання громадян або конкретної особи.

  5.4.4.приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

   

   

   

   

                        6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

  6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів Городницького селищного бюджету, виділених на його утримання.

  6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

  6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

                             7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

  7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

  7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

                             

   

   

   

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь