Офіційний сайт Городницької селищної ради

Житомирська область, Звягельський район

Інформація про відділ

                 Начальник відділу соціального захисту населення                                                 Стелла Вікторівна Куліковська

 

Фото без опису

 

 

 

Діловод

Жанна Петрівна Бондар

Фото без опису

 

 

 

Інспектор із соціальної роботи

Химоргіна Анастасія Анатоліївна

 

 

Фото без опису

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту населення

 

1. Відділ соціального захисту населення (далі Відділ) є підзвітним та підконтрольним Городницької селищної ради, підпорядковується її виконавчому комітету. У поточній діяльності Відділ підпорядковується селищному голові.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України, постановами Верховної Ради України, указами  і розпорядженнями  Президента, постановами  Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, наказами селищного голови, рішеннями Городницької селищної радою та її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.

3. До складу відділу входять:

- начальник відділу

- спеціалісти

- центр соціальної допомоги.

5.Відділ не є юридичною особою.

 

2. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІДДІЛУ Є:

 

2.1. Участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання.

2.2. Надає допомогу в оформлені громадянами громади  щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання, комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також раз у рік субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива відповідно до вимог чинного законодавства.

2.3. Організовує роботу, пов’язану з вирішенням питань соціального захисту соціально незахищених громадян, наданням пільг ветеранам війни і праці та інвалідам, наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

2.4. Аналізує стан надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам, здійснює виконання комплексних програм, заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, вносить на розгляд голови, постійних комісій Городницької селищної ради та її виконавчого комітету актуальні питання соціального захисту соціально незахищених мешканців територіальної громади.

2.5. Веде облік осіб, які потребують влаштування у будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку та інвалідів, відділ надання соціальних послуг, оформляє необхідні документи для їх влаштування у ці заклади.

2.6. Забезпечує надання адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, а також допомоги сім’ям з дітьми.

2.5. Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги ветеранам, інвалідам, громадянам похилого віку.

2.6. Веде облік осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, інвалідів ВВв,учасників бойових дій ВВв, сімей загиблих воїнів ВВв,сімей померлих воїнів, воіни інтернаціоналістів, учасників АТО, жертв нациских репресій, учасників ВВв,  інвалідв Армії, діти ВВв.

2.7.Здійснює управління Городницьким центром соціальної допомоги, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової та трудової дисципліни.

 

3. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:

 

3.1. Здійснювати контроль за наданням ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, інвалідам, іншим громадянам пільг, установлених чинним законодавством.

3.2. Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності встановленого порядку оформлення документів для призначення державних пенсій і допомоги, законодавчих та інших нормативних актів з питань соціального захисту населення.

3.3. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) інформацію, документи та інші необхідні матеріали, а від місцевих органів державної статистики статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань – безоплатно.

3.4. Вносити пропозиції з питань поліпшення соціального забезпечення і соціального захисту соціально незахищених мешканців територіальної громади.

3.5. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, умови праці на виробничих об’єктах, виконання колективного договору, видавати керівникам об’єкта, що перевіряється, обов’язкові для виконання приписи, довідки та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

3.6. Вимагати від посадових осіб усунення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не допускати до відповідних робіт зазначених осіб які порушують вимоги нормативно-правових актів про охорону праці.

3.7. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Городницької селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3.8. Розробляти та готувати нормативно-правові акти – рішення ради, рішення виконавчого комітету ради, розпорядження голови та інші документи, з питань соціального захисту населення.

3.9. Подавати Городницькій селищній раді та її виконавчому комітету пропозиції, що належать до компетенції відділу.

3.10. Відділ під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Городницької селищної ради , підприємствами та організаціями , установами  та організаціями усіх форм власності, об’єднанням  громадян і громадянами.

 

                          УІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВЯЗКИ

4.1.      Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2.      Начальник Відділу:

4.2.1.   Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2.   Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

4.2.3.   Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами ради громади.

4.2.4.   Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5.   Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом.

4.2.6.   Бере участь у засіданнях ради громади, виконавчого комітету, нарадах голови громади у разі розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.7.   Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.8.   Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.9.   Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету Городницької селищної ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

4.3.      Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.

4.4.      Кваліфікаційними вимогами до посади начальника Відділу є наявність вищої освіти  за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стажу роботи за фахом на державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

                           У. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

 

5.1 Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2.Працювати чесно і сумлінно, своєчасно  і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися  чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

 

                      УІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів Городницького селищного бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

                 УІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ.

 

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

 

04 Лютого, 2019 р., 09:13
Складено 21 акт обстеження житлово-побутових умов сімей,які опинилися в складних життєвих обставинах.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь